SERVICE
Create harmonious space between outside and inside.
Architecture

Consultant: ทางบริษัท รับปรึกษาเบื้องต้น เกี่ยวกับโครงการในด้านความเป็นไปได้ต่างๆในการเริ่มต้นโครงการ อันได้แก่ ด้านกฎหมาย และ ด้าน การใช้ประโยชน์ของที่ดิน เพื่อศึกษาว่า ที่ดินที่มีอยู่สามารถ สร้างโครงการประเภทใดได้บ้าง

Planning: เมื่อศึกษาความเป็นไปได้แล้ว ทางบริษัท มีบริการวางผังโครงการ เพื่อศึกษาพื้นที่ใช้สอย ว่า พื้นที่สามารถสร้างพื้นที่ใช้สอยได้ ไม่เกินเท่าไหร่ ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าของโครงการนำไปวิเคราะห์ ในด้านอื่นๆต่อไปเช่น การยื่นcashflow เป็นต้น

Design: บริการด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างอาคาร ทางทีมงานออกแบบจะดำเนินการ สร้างสรรค์ ผลงาน อาคารให้สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งในด้านภาพลักษณ์ และ ความต้องการของลูกค้า จนถึงขั้นงานขออนุญาตก่อสร้าง และ แบบสำหรับก่อสร้าง

Interior Design
ด้วยทีมงาน ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน ลูกค้าสามารถเลือก ออกแบบงานตกแต่งภายใน ไปพร้อมกับ งานสถาปัตยกรรมได้ โครงการที่ได้ จะมีความลงตัว ทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งจะทำให้ลูกค้าลดปัญหา การรื้อ ย้าย ตำแหน่ง ผนังหรือ งานระบบ ระหว่างงานก่อสร้าง ทำให้ประหยัดทั้งเวลา และ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
Project Feasibility Study
ในการเริ่มต้นงานอสังหาริมทรัพย์ มีหัวข้อที่เจ้าของโครงการจะต้องทำการศึกษาก่อนดังนี้
Law Feasibility Study
การศึกษาโครงการด้านกฏหมาย บริเวณที่ตั้งของที่ดินเพื่อ ศึกษากฏข้อบังคับในพื้นที่นั้น ว่ามีความเป็นไปได้ในการทำ โครงการขนาดใด กฏหมายหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับพื้นที่ และ ขนาดอาคารที่มีผลบังคับตามกฏหมาย
Physical Feasibility Study

การศึกษา ด้านกายภาพของโครงการ และ พื้นที่ใช้สอย ของอาคาร site analysis and function analysis เพื่อศึกษา อาคารข้างเคียง และ สิ่งแวดล้อม เพื่อ นำมาวางผังบริเวณ ให้สอดคล้อง

ทางเจ้าของโครงการ จะได้รับ แบบผังบริเวณ และ พื้นที่ใช้สอยโครงการ ที่สอดคล้องกับ กฏหมายอาคาร และ สิ่งแวดล้อม เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไป ศึกษาวิเคราะห์ ด้านการเงินต่อไป